Zemní trasy

Zemní trasy představují pro poskytovatele služeb elektronických komunikací ucelené a konečné řešení pro provozování optické sítě. A také ten nejbezpečnější způsob instalace sítě. Na trasách lze optimálně volit místa pro budoucí vyvedení a rozšiřování sítě a co je neméně důležité - síť nezasahuje do vzhledu městské aglomerace.
  • Návrh – provedeme průzkum lokality, nalezneme optimální, případně variantní řešení. Zpracujeme studii proveditelnosti.
  • Projekt – vytvoříme projekt pro územní řízení včetně všech potřebných náležitostí - řešení vlastnických vztahů, včetně věcných břemen, vyjádření správců inženýrských sítí, životního prostředí, apod. Projekt obsahuje pokládku HDPE trubek, mikrotrubiček, kabelů, mikrokabelů, typy a umístění optických spojek, rezerv optických kabelů a kabelových komor.
  • Výstavba – zajistíme výstavbu zemních optických tras školenými pracovníky s více než desetiletou zkušeností s pracemi s optickými kabely. Naší výhodou jsou zejména rozsáhlé zkušenosti s výstavbou v náročných městských aglomeracích.
  • V rámci našich služeb je zajišťujeme také sdruženou výstavbu liniových telekomunikačních staveb s jinými spoluinvestory, čímž dochází k výraznému snižování investičních nákladů na výstavbu pro jednotlivé investory.
  • Ochrana sítě – vyjadřujeme se k jakékoli investiční výstavbě v lokalitě s vybudovanou optickou sítí, zajistíme vytyčování sítě, dozor při jakýchkoliv stavebních činnostech tak, aby nedošlo k poškození optické sítě.error-mysql_connect